Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Badania na Stawie Kalina

16.03.2020

Dział badań REMEA Sp. z o.o. wykonał niedawno badania obejmujące swoim zakresem obszar dna stawu Kalina. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości prowadzonych badań użyto odpowiedniego rodzaju próbników do pobierania próbek osadów powierzchniowych. Wiercenia prowadzono z platformy pływającej w rurach osłonowych. Wykonano otwory badawcze do głębokości 10 m poniżej dna zbiornika wodnego oraz pobrano osad powierzchniowy. Próbki osadów poddano analizie laboratoryjnej w szerokim zakresie badawczym. Poboru próbek dokonano przy udziale akredytowanego próbkobiorcy. Uzyskane wyniki badań posłużą do przeprowadzenia analiz projektowych instalacji oczyszczających staw Kalina oraz do oznaczenia stanu zerowego środowiska gruntowo-wodnego na danym terenie.

Soil Investigation Department of REMEA has recently conducted a study covering the bottom area of the Kalina Pond. In order to ensure the quality of the tests carried out, the appropriate type of samplers were used to take surface sediment samples. Drilling was conducted from a floating platform in casing pipes.