Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Ex situ w Lublinie

24.06.2020

Na początku czerwca została wykonana remediacja ex situ, czyli załadunek, transport oraz utylizacja odpadu (zanieczyszczonego gruntu) z terenu budowy w Lublinie. W trakcie robót ziemnych stwierdzono obszar silnego zanieczyszczenia gruntu, powstały w trakcie rozbiórki zbiorników. Z uwagi na trwające prace budowlane, czas realizacji był na wagę złota!
Grunt zanieczyszczony został składowany na nieprzepuszczalnej powierzchni a wykop pogłębiany był do momentu uzyskania czystej ściany wykopu (utworów naturalnych – głównie kredy i margli). Do utylizacji przekazano 420 Mg odpadu o kodzie 17 05 04 oraz 50 Mg odpadu o kodzie 17 05 03*, wykazującego silną woń substancji ropopochodnych.