Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Bioremediacja, Polska

OPIS PROJEKTU
Remediacja polegała na oczyszczeniu gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi występującego na prywatnym terenie. Oczyszczanie miało na celu doprowadzenie gruntu do I klasy jakości oraz umożliwienie Właścicielowi uzyskania Pozwolenia Zintegrowanego na rozbudowę gospodarstwa rolnego.
WARUNKI GRUNTOWE
Grunty czwartorzędowe wykształcone głównie w postaci gliny morenowej, piasków wodnolodowcowych i pyłów zastoiskowych.
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Wykonaliśmy remediację zanieczyszczonych gruntów zalegających do głębokości 0,25 m p.p.t. metodą bioremediacji in situ. Obszar zanieczyszczonych sekcji zraszano bioroztworem, wymieszanego w stosunku 1:1 z wodą głębinową. Zraszania wykonywano w odstępach miesięcznych.
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania prac był pobór 4 prób zbiorczych, składających się z 15 próbek pojedynczych każda. Badania wykonywano w zakresie substancji ropopochodnych.
Teren prac doprowadzono do I klasy jakości gruntów.