Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Prace remediacyjne w Warszawie, Polska

Oczyszczanie gruntu w Polsce - Pierwszy projekt

W 2016 roku firma REMEA otrzymała pierwszy kontrakt, dzięki któremu przeprowadzona została remediacja gruntu związana z przekształceniem terenów poprzemysłowych w stolicy Polski.

Zanieczyszczenia gruntu dotyczyły różnych substancji chemicznych, takich jak: chlorobenzeny, chloronaftaleny, chlorofenole, trichloroetan, BTEX, WWA, fenole, krezole, oleje i benzyna, a także metale ciężkie. Już od pierwszych robót ziemnych prowadzonych przez głównego wykonawcę obecność tych substancji stwarzała wiele problemów ze względu na lotne związki organiczne (LZO), których zapach i toksyczność mogłyby mieć znaczący negatywny wpływ zarówno na pracowników budowy, jak i na okolicznych mieszkańców.

Określone przez klienta cele były jasne: bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców podczas całego procesu prowadzenia wykopów. Z tego powodu remediacja gruntu realizowana była w dwóch etapach

Najpierw przeprowadzono wstępny proces, gdzie oczyszczanie gleby polegało na odpowietrzeniu gleby w celu zmniejszenia objętości LZO uwięzionych w jej porach. Był to pierwszy przypadek zastosowania tej technologii w Polsce na gęsto zaludnionym obszarze miejskim w celu rozwiązania problemu występujących w wykopach związków lotnych. Proces odpowietrzania był codziennie nadzorowany, a zanieczyszczenia unieszkodliwiono dzięki filtrom z węglem aktywnym.

Pod koniec tego pierwszego etapu przeprowadzono proces rekultywacji gleby ex-situ. Zanieczyszczenia gruntu wydobyto zgodnie ze ściśle określoną procedurą do poziomu fundamentów. W obszarach, w których stężenie zanieczyszczeń w glebie było bardzo wysokie, proces wydobycia prowadzono w namiocie ochronnym wyposażonym w specjalnie zaprojektowany system ekstrakcji powietrza, który dzięki zastosowaniu filtrów z węglem aktywnym zagwarantował bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców okolicy.

Remediacja gleby metodą ex-situ obejmowała obszar 9500 m², na którym gleba była zanieczyszczona do głębokości 4,20 m. W sumie wydobyto i oczyszczono ponad 50 000 ton gleby.

Pięć miesięcy później Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie oświadczyła, że ​​dzięki interwencji firmy REMEA grunt osiągnął wymagany poziom rekultywacji, w związku z czym klient mógł rozpocząć proces budowy budynku mieszkalnego.