Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Remediacja ex situ, Polska

OPIS PROJEKTU
Remediacja polegała na wykopaniu, przetransportowaniu oraz odebraniu i utylizacji gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi, znajdujących się na terenie w województwie zachodniopomorskim. Szacowana ilość gruntów do wykopania to 5 m3 (9 Mg), z obszaru o rozmiarze 4,0 x 5,0 m.
WARUNKI GRUNTOWE
Grunty nasypowe, zmieszane z piaskami i odpadami, w tym gruz i kamienie.
ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
Wykonaliśmy remediację zanieczyszczonych gruntów zalegających do głębokości 0,25 m p.p.t. metodą ex situ. Geodezyjnie wyznaczono obszar pola zanieczyszczonego, grunt wykopano, przeniesiono na auto transportowe. Głębokość wykopu sprawdzano przy użyciu sprzętu geodezyjnego.
Wykopano 10 Mg gruntów zanieczyszczonych z głębokości 0,25 m p.p.t.
Grunt ważono na zakładowej wadzie, dowodem odebrania odpadu przez uprawnionego odbiorcę jest Karta Przekazania Odpadu.
W celu potwierdzenia prawidłowego wykonania prac remediacyjnych, pobrano 6 prób gruntu z dna wykopu i poddano analizom na zawartość metali ciężkich.
Teren prac doprowadzono do IV klasy jakości gruntów.