Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Gruntownie badamy tereny inwestycyjne oraz wykonujemy badanie gruntu pod kątem ich zanieczyszczenia

CO OFERUJEMY

 • Badania geologiczne, badania środowiska gruntowo-wodnego (badania sozologiczne). Badania składu gleby mają na celu określenie stopnia zanieczyszczenia gleby i wody gruntowej zgodnie z przyjętymi normami,
 • Pobór próbek gruntu,
 • Analizy, badanie chemiczne gruntu i wody - w tym badanie kwasowości gleby,
 • Kompleksowe badania geologiczne gruntu w celu określenia parametrów fizyko-chemicznych gruntu,
 • Kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych.
Badanie zanieczyszczenia gruntu przeprowadzamy stosując nowoczesny sprzęt do poboru prób oraz wykonujemy sondowanie CPTU i SCPTU
Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczenia gruntu i wody

Zidentyfikowanie oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczonej powierzchni ziemi wymaga w pierwszej kolejności wykonania szerokiej analizy dokumentacji historycznej, dotyczącej danego terenu. Brak analiz z badań gruntu oraz wody pod względem chemicznym w wielu przypadkach nie pozwala odpowiedzieć na pytanie jakie jest ryzyko występowania konkretnej grupy zanieczyszczeń w danej lokalizacji, dlatego ważne jest, aby badanie gleby, gruntu zostało wykonane przez odpowiednie podmioty czyli: laboratorium akredytowane lub certyfikowane jednostki badawcze.

Ścieżka postępowania od momentu istnienia tylko przesłanek historycznych o występowaniu zanieczyszczenia w ziemi, poprzez wykonanie badania geologicznego środowiska gruntowo-wodnego i przeprowadzenie remediacji, która zakończona zostanie osiągnięciem pożądanego efektu ekologicznego, została opisana w rozporządzeniu MŚ z dnia 1 września 2016 r. (Dz. U. z dnia 5 września poz. 1395) w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Etapy oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Etap 1

Ustalenie działalności gospodarczej mogącej z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub stwarzającej ryzyko szkody w środowisku,

Etap 2

Ustalenie listy zawierającej substancje powodujące ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane na danym terenie, co potwierdzić ma przeprowadzone badanie składu gleby,

Etap 3

Zebranie oraz analiza dostępnych i aktualnych źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi na danym terenie, a także dostępnego i aktualnego badania geologicznego zanieczyszczeń gruntów, zgodnych z ustaloną wcześniej listą substancji powodujących ryzyko,

Etap 4

Wykonanie badań wstępnych (ogólnych) stanu środowiska,

Etap 5

Wykonanie badań szczegółowych stanu środowiska.

Następnie w razie konieczności:

Etap 6

Zgłoszenie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wystąpienia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101e).

Etap 7

Złożenie wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji ustalającej plan remediacji, który zawiera projekt planu remediacji (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101l).

Etap 8

Ocena przeprowadzenia remediacji dokonana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101n).

Akredytowany pobór próbek gruntu

Zgodnie z art. 147a ustawy POŚ, wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek (np. gruntu, wody i powietrza) wykonywane jest przez:

 1. laboratorium akredytowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2016 r. poz. 655 i 1228 oraz z 2017 r. poz. 32) lub
 2. certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203 oraz z 2016 r. poz. 2003).
Ważne jest, aby mieć świadomość co może kryć się w ziemi.

W pierwszych etapach ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi ma na celu określenie możliwości występowania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Bardzo często ocena ograniczy się do trzyetapowych prac kameralnych, prowadzonych „zza biurka”, które dadzą nam pewność, że posiadamy bezpieczny teren pod budowę.

Substancje powodujące ryzyko

Są to związki, dla których określono dopuszczalne zawartości w glebie i w ziemi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). Do substancji powodujących ryzyko dla powierzchni ziemi zaliczamy m.in.:

 • metale i metaloidy (np. ołów, chrom, kadm, rtęć),
 • zanieczyszczenia nieorganiczne (np. cyjanki),
 • węglowodory (np. benzyny, oleje, benzen, benzo(a)piren),
 • węglowodory chlorowane (np. polichlorowane bifenyle (PCB)),
 • środki ochrony roślin (np. pestycydy takie jak DDT, DDE, DDD),
 • pozostałe zanieczyszczenia (np. cykloheksan, fenol, ftalany).

Badania stanu zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Kto i kiedy powinien je wykonać?

Jak prawidłowo wykonywać badania?

Charakterystyka badań

Zapewniamy jakość badań zanieczyszczeń

Dlaczego jest to takie ważne?