Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Jak poprawnie wykonać ogólne i szczegółowe badania stanu środowiska w terenie?

Badanie wstępne (ogólne)

Jeżeli pierwsze trzy etapy oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi dały odpowiedź pozytywną, tj. mamy teren, o którym wiemy, że była na nim prowadzona działalność, która mogła zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne, znamy rodzaje substancji mogących potencjalnie powodować to zanieczyszczenie oraz mamy dostępne materiały archiwalne świadczące o możliwości wystąpienia zanieczyszczenia, przechodzimy do etapu czwartego. W etapie tym zbieramy informacje konieczne do wykonania badań wstępnych.

Jak określić schemat lokalizacji punktów pobierania prób gleby (0,0-0,25m p.p.t.)?

Lokalizacja punktów odbywa się indywidualnie dla danego terenu, z uwzględnieniem grupy gruntów występujących na danym terenie oraz lokalizacji źródeł zanieczyszczeń substancjami powodującymi ryzyko, znajdujących się na danym terenie obecnie lub w przeszłości.
Gdy już określimy przynależności danego terenu do danej grupy gruntów, to następnie określamy wymaganą liczbę sekcji badawczych, na które zostanie on podzielony. Z każdej sekcji pobieramy próby gleby (1 próba zbiorcza składająca się z 15 prób pojedynczych) i gruntu (tylko próby pojedyncze z różnych głębokości). Wymagany podział terenu na odpowiednią liczbę sekcji, z uwzględnieniem maksymalnej wielkości pojedynczej sekcji, przedstawia poniższe zestawienie tabelaryczne.

Jak określić głębokości pobierania próbek gruntu do badań?

Maksymalna miąższość przedziałów poboru prób gruntu z głębokości poniżej 1m p.p.t. określona w rozporządzeniu w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi wynosi 2m. Oznacza to, że kolejne próby gruntu pobieramy z przedziałów miąższości 1-3 m p.p.t., 3-5m p.p.t., 5-7m p.p.t., 7-9m p.p.t. , aż do spodziewanej głębokości występowania zanieczyszczenia.

Badanie szczegółowe

Etap piąty identyfikacji terenu zanieczyszczonego obejmuje przeprowadzenie badań szczegółowych polegających na:
1) określeniu indywidualnie dla danego terenu schematu lokalizacji punktów pobierania próbek w celu wyznaczenia zasięgu występowania zanieczyszczenia substancjami powodującymi ryzyko, których występowanie zostało potwierdzone w badaniach wstępnych, prowadzonych w ramach etapu czwartego,
2) określeniu głębokości pobierania próbek gleby i ziemi do badań w przedziale o miąższości 0–0,25m p.p.t. oraz głębiej niż 0,25m p.p.t., aż do głębokości poniżej występowania zanieczyszczenia,
3) pobraniu próbek zgodnie z określonym schematem lokalizacji punktów pobierania próbek oraz na określonych głębokościach,
4) przeprowadzeniu badań właściwości gleby, w tym:
a) w przypadku badania zawartości substancji powodujących ryzyko z grupy metali i metaloidu – składu granulometrycznego, zawartości węgla organicznego i wartości pHKCl w próbkach pobranych na gruntach z grupy II z głębokości 0–0,25m p.p.t.,
b) wodoprzepuszczalności gleby i ziemi w próbkach z głębokości przekraczającej 0,25m p.p.t.,
5) przeprowadzeniu pomiarów substancji powodujących ryzyko, których występowanie zostało potwierdzone w badaniach wstępnych prowadzonych w etapie czwartym, w celu określenia ich zawartości w pobranych próbkach,
6) porównaniu otrzymanych wyników pomiarów z dopuszczalnymi zawartościami zawartymi w Załączniku 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395),
7) sporządzeniu dokumentacji z badań szczegółowych.

Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczeń
gruntu i wody

Jak prawidłowo wykonywać badania?

Charakterystyka badań

Zapewniamy jakość badań zanieczyszczeń

Dlaczego jest to takie ważne?