Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Zapewniamy jakość badania zanieczyszczeń gruntów i wód gruntowych

Nie tylko badanie gruntu i wody w laboratorium powinno odbywać się w sposób akredytowany, ale również pobieranie próbek gruntu i wód, gdyż ma ono największy wpływ na błąd pomiarowy badania

Jak pobieramy próbki do badań?

Badania środowiskowe polegają na poborze gruntu z różnych głębokości, najczęściej w trakcie wiercenia otworu badawczego, oraz w przypadku natrafienia w trakcie wiercenia na wody podziemne, również próbki wody. Głębokość poboru dostosowujemy do posiadanych przez nas informacji o rodzaju działalności, który był prowadzony na badanym terenie w przeszłości (np. czy były tam podziemne zbiorniki paliwa).

Do określenia stanu środowiska gruntowo-wodnego pod kątem występowania zanieczyszczeń pobieramy tzw. próbki jednorazowe, tzn. takie, które określają nam stan środowiska dokładnie w miejscu i czasie pobrania. Nie jest to zatem ciągłe badanie właściwości tego środowiska, w tym np. prędkości przemieszczania się zanieczyszczeń. Metoda ta jest często wykorzystywana do prowadzenia badań wstępnych i szczegółowych.

W trakcie poboru próbek zwracamy szczególną uwagę na wiele czynników związanych z jakością poboru, które mogą mieć wpływ na ostateczny wynik analizy, a tym samym na późniejszą remediację i jej koszt. Dysponujemy odpowiednim sprzętem do:

  • wykonywania otworów badawczych,
  • pobierania próbek (wiertniczy, badawczy, ochronny).

Wydobyty materiał do badań umieszczamy w odpowiednich pojemnikach do przechowywania i transportu próbek. Dokładny opis ww. aspektów można znaleźć w polskich normach (dla gruntu: PN-EN-ISO-22475 – Rozpoznanie i badania geotechniczne, dla wód: PN-EN-ISO-5667 – Jakość wody – pobieranie próbek (kilka części)), do których się stosujemy na każdym etapie poboru.

W przypadku gruntu bardzo ważne jest, aby próby były wysokiej jakości, najlepiej o nienaruszonej lub nieznacznie naruszonej strukturze, są to tzw. próbki NNS (od nienaruszona struktura). Próbki takie pobieramy poprzez wciskanie, wbijanie lub wkręcanie odpowiednich pojemników i wyciąganie całych rdzeni wiertniczych.

W przypadku poboru próbek wody dobieramy metody opróbowania wody, pompowań oczyszczających i samego poboru próbek wody wysokiej jakości. Stężenia składników chemicznych (wskaźników) oznaczanych w wodzie lub gruncie w celu oceny jakości środowiska gruntowo-wodnego mogą się wahać od ilości śladowych do bardzo dużych.

Bardzo ważną kwestią jest również przygotowanie samego próbkobiorcy. Posiadamy odpowiednie przeszkolenie z poboru próbek wysokiej jakości, potwierdzone certyfikatami wydanym przez akredytowane laboratoria. Nasi specjaliści od poboru posiadają odpowiedni ubiór zapewniający im bezpieczeństwo i ochronę (w tym odpowiednią widoczność w terenie) oraz nie dopuszczają do zanieczyszczenia pobieranych prób (np. poprzez użycie rękawiczek jednorazowych z niereaktywnego materiału).

Partnerskie kontakty z akredytowanymi laboratoriami chemicznymi na rynku krajowym oraz międzynarodowym umożliwiły nam wypracowanie modelu współpracy, który jest wartością dodaną przy współdziałaniu z Klientem.

Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczeń
gruntu i wody

Jak prawidłowo wykonywać badania?

Charakterystyka badań

Badania stanu zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Kto i kiedy powinien je wykonać?