Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Zanieczyszczenie wody i gruntu – Uwarunkowania prawne

Grunt pod inwestycję a jego zanieczyszczenie

Ocena zanieczyszczenia gleby oraz gruntów jest zagadnieniem bardzo trudnym do rozważenia ze względu na konieczność znajomości aspektów gruntowego ośrodka trójfazowego, tj. szkieletu gruntowego, wody oraz powietrza jak również związków chemicznych, które w zależności od ich cech fizyczno-chemicznych w różny sposób oddziałują na otaczające środowisko.

Bardzo ważnym, często pomijalnym aspektem badań jest ocena zanieczyszczenia wód. Stanowią one często nośnik zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym. Prawidłowo wykonane badania środowiskowe pozwalają zaplanować prace remediacyjne analizując wszystkie czynniki środowiskowe, gwarantując poprawność doboru metody remediacji z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych.

Historyczne zanieczyszczenia gruntu

Prawo ochrony środowiska, a konkretnie ustawa o ochronie środowiska, definiuje czym są historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi, czyli:

 • zanieczyszczenia, które zaistniały przed 30 kwietnia 2007 roku lub wynika z działalności, która została zakończona przed 30 kwietnia 2007 roku,
 • lub szkody w środowisku (tzw. ustawa szkodowa), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

W myśl w/w nowelizacji to władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, jest zobowiązany do przeprowadzenia tak zwanej remediacji, a co za tym idzie jest bezpośrednio odpowiedzialny za usunięcie zanieczyszczenia gleby uzyskanie efektu ekologicznego.

Konsekwencje dla Inwestora - kiedy badać grunt?

Inwestor, który rozważa możliwość zakupu działki, powinien przeprowadzić badania zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych, potwierdzające, że nie są to tereny zanieczyszczone i że wykonana ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi nie mówi o zagrożeniu dla zdrowia i życia oraz środowiska naturalnego, w myśl ustawy o ochronie środowiska.

Badania środowiskowe powinny być wykonane zwłaszcza, kiedy Inwestor zamierza zakupić działki przemysłowe. Atrakcyjne cenowo ziemie znajdują się na terenach poprzemysłowych, stanowiących największy procent potencjalnie zanieczyszczonych obszarów w kraju.

W przypadku zdobycia wiedzy o tym, że występuje zanieczyszczenie wody gruntowej lub gleby na przedmiotowym terenie, inwestor powinien oszacować koszty remediacji, związane z usunięciem zanieczyszczenia gleb pod budowę, które w niektórych przypadkach mogą przekraczać wartość działki.

Kto bada grunt?

Aktualne rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi z dnia 5 września 2016 r. (Dz.U. z dnia 2016r. poz. 1395), nie rozwiązuje problemu zanieczyszczenia powietrza, w tym powietrza gruntowego oraz wody gruntowej. Złożoność zagadnień jakimi są zanieczyszczenie wody i gruntu, sposoby remediacji gruntów i wód podziemnych powoduje, że tylko firma z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej, która wie jak wyglądają zanieczyszczenia na świecie i jakie są sposoby radzenia sobie z tym problemem, może być gwarantem prawidłowego oszacowania kosztów remediacji i późniejszego przeprowadzenia procesu remediacji w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.

Lista aktualnie obowiązujących regulacji:
 • Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu – tzw. ELD,
 • Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (dawna IPPC - zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) – tzw. IED,
 • Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
 • Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, czyli tzw. ustawa „szkodowa” z dnia 13 kwietnia 2007 r.,
 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
 • Rozporządzenie MŚ z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • Rozporządzenie MŚ z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku,
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia,
 • Inne.
Jak wygląda prawidłowe badanie gruntu?

Złożoność zagadnień jakimi są zanieczyszczenie wody i gruntu, sposoby remediacji gruntów i wód podziemnych powoduje, że tylko firma z dużym doświadczeniem na arenie międzynarodowej, która wie jak wyglądają zanieczyszczenia na świecie i jakie są sposoby radzenia sobie z tym problemem, może być gwarantem przeprowadzenia procesu remediacji w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.