Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Odpady budowlane

Wytwarzanie odpadów na budowach geotechnicznych - jakie problemy możemy napotkać?

Podczas prowadzenia prac geotechnicznych, wykonywania robót budowlanych wytwarzane są różnego rodzaju odpady, często odpady niebezpieczne, które następnie trzeba odpowiednio zagospodarować. Pamiętać należy o tym, aby w pierwszej kolejności starać się odzyskać surowce, czego można dokonać za pomocą różnego rodzaju metod in situ lub on-site. Stosowanie wymiany gruntu jest niezalecane, jako nieekologiczne i generujące trudne do oszacowania koszty niewymierne. Odpowiednio oczyszczony, odzyskany surowiec można czasami użyć ponownie. Dopiero, gdy nie da się tego zrobić konieczny jest wywóz i utylizacja odpadu. Proces budowlany jest bardzo skomplikowany, jednakże nie można zapominać o ochronie środowiska naturalnego, w szczególności o tym, aby jak najlepiej zagospodarować odzyskane materiały, przedmioty, czy substancje. Stosowane metody remediacyjne powinny zapewnić usunięcie zanieczyszczeń lub znacznie zmniejszyć ich stężenie. Ponadto, powinny uwzględniać środki zaradcze przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia lub degradacją terenu. Oczyszczany teren powinno doprowadzić się do stanu, który umożliwia jego wykorzystanie zgodnie z jego przeznaczeniem. Rozwój metod remediacji gruntów i wód gruntowych in situ wynika z poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla metod ex situ – wymiany gruntu, bowiem metody te przyczyniają się do wytwarzania znacznej ilości odpadów, które następnie trzeba zagospodarować poprzez tzw. odzysk lub unieszkodliwianie, które wymaga pozwolenia na przetwarzanie odpadów, wystawienia kart przekazania odpadów, odpowiedniego transportu zanieczyszczonych mas ziemnych.

Zacznijmy od początku

Działający obecnie inwestorzy oraz wykonawcy robót budowlanych, jak również inne podmioty uczestniczące w pracach budowlanych, kładą ogromny nacisk na dbanie o środowisko naturalne oraz na konieczność zabezpieczania go przed niewłaściwym działaniem człowieka. W różnego typu przedsiębiorstwach, podczas prowadzenia prac, bądź wykonywania usług wytwarzane są, w wyniku procesu produkcyjnego, substancje, materiały i przedmioty traktowane jako zbędny odpad. Niektóre z nich można wykorzystać, zaś część staje się nieprzydatna i stanowi odpad. Istotne z punktu widzenia ochrony środowiska jest właściwe gospodarowanie niebezpiecznymi odpadami.
Realizację robót budowlanych poprzedza wykonanie wielu czynności przygotowawczych, takich jak określenie warunków zabudowy, czy przygotowanie projektu budowlanego. Oprócz właściwego procesu inwestycyjno-budowlanego, inwestorzy oraz wykonawcy, muszą podejmować szereg czynności związanych z dbaniem o środowisko naturalne. W trakcie wykonywania prac budowlanych wytwarza się wiele odpadów, które następnie trzeba odpowiednio zagospodarować. Ma to znaczenie przy każdej budowie, zarówno przy dużych inwestycjach, np. lotniska, centra handlowe, obiekty rekreacyjne, jak i przy powstawaniu mniejszych obiektów takich jak budowa domów - wielo bądź -jednorodzinnych. Polski ustawodawca uregulował problematykę związaną z gospodarowaniem odpadami w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Weszła ona w życie w dniu 23 stycznia 2013 r. i obowiązuje do chwili obecnej.

W REMEA oferujemy:
  • zagospodarowanie na miejscu odpadów gruntowych z budów i osadów po-sedymentacyjnych z zakładów przemysłowych,
  • wydobywanie zanieczyszczonych gruntów i osadów, wywóz i utylizacja odpadu,
  • minimalizacja kubatury zanieczyszczonych gruntów i osadów,
  • oczyszczanie gruntów i osadów,
  • selekcja zanieczyszczeń,
  • monitoring i kontrola.
Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczeń gruntu i wody

Ważne jest, aby mieć świadomość co może kryć się w ziemi.

Odpowiedzialność za wytwarzanie odpadów?

Podmioty odpowiedzialne, jak postępować?

Gruty i masy ziemne jako odpad niebezpieczny

Odpady niebezpieczne

Konsekwencje błędnego zarządzania odpadami

Jak ewidencjonować odpady, co nakazuje ustawodawca?

Magazynowanie i transport odpadów niebezpiecznych

Kto może magazynować, jak transportować?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Kto dokonuje utylizacji?