Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Utylizacja odpadów – konsekwencje błędnego zarządzania odpadami

Ustawa przewiduje szereg konsekwencji nie stosowania się do jej postanowień i łamania zasad prawidłowego gospodarowania odpadami (w tym jeśli utylizacja odpadów nie będzie przeprowadzona z zachowaniem odpowiednich zasad). Sankcje mogą być bardzo dotkliwe, w szczególności dla wykonawcy. I tak m.in w przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 32 ustawy (naruszenia hierarchii postępowania z odpadami, niewysegregowania odpadów nadających się do odzysku, naruszenia zakazu zbierania odpadów zielonych poza miejscem ich wytwarzania, czy też zakazu mieszania odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami bądź przedmiotami), istnieje możliwość wstrzymania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska działalności posiadacza odpadów, nawet na okres roku od dnia doręczenie decyzji o wstrzymaniu. Dopiero po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności, na wniosek zainteresowanego, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyraża, w drodze decyzji, zgodę̨ na podjęcie wstrzymanej działalności.

Nadto, stosownie do art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, w przypadku gdy nie nastąpi utylizacja odpadów z miejsca, które nie jest przeznaczone do ich składowania lub magazynowania, wójt, burmistrz, lub prezydent miasta w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje ich usunięcie. W przypadku nie wykonania dobrowolnie takiej decyzji przez posiadacza odpadów, może być ona przymusowo wykonana w drodze egzekucji administracyjnej przez organ egzekucyjny.

W dziale X ustawy o odpadach zostały opisane przepisy karne i administracyjne kary pieniężne. Ustawa wprost wskazuje co grozi za nie przestrzeganie jej przepisów. I tak przykładowo zgodnie z art. 171 ustawy „kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny”. Niewłaściwe postępowanie z odpadami jest również karane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, w drodze decyzji - administracyjną karą pieniężną do wysokości 1 miliona zł lub nawet 2 milionów złotych w przypadku powtarzających się naruszeń. Mając na uwadze możliwe konsekwencje każdy kto ma do czynienia z odpadami, o których mowa w ustawie powinien postępować prawidłowo i przestrzegać jej postanowień.

Ewidencja odpadów

Posiadacz odpadów (na terenie budowy takim podmiotem jest najczęściej wykonawca), ma obowiązek na bieżąco ewidencjonować odpady. Z art. 66 ustawy o odpadach wynika obowiązek prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Taką ewidencję prowadzi się przy użyciu karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów. Przepisy szczegółowo określają, co powinien zawierać w swojej treści dokument ewidencji odpadów. Powinny się w nim znaleźć następujące informacje: „imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby, masa oraz kod i nazwa rodzajów odpadów, miejsce przeznaczenia odpadów - w przypadku wytwórcy odpadów, sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu (…), miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, częstotliwość zbierania odpadów, sposób transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów” - art. 67 ust. 3 ustawy o odpadach. Z kolei karta przekazania odpadów powinna dodatkowo zawierać następujące informacje: „datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza odpadów, oraz datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza odpadów” - art. 67 ust. 3a - ww. ustawy.

Należy pamiętać, że wykopywanie gruntu, wywóz ziemi czy wywóz odpadów budowlanych, ich transport oraz odbiór, powinny być prowadzone przez podmioty posiadające wpis do bazy danych o odpadach w zakresie prowadzonej działalności. To oznacza, że firma prowadząca roboty ziemne powinna posiadać wpis BDO w zakresie wytwarzania odpadów (najczęściej kod 17 05 04) i stanowi podmiot wystawiający kartę przekazania odpadu dla firmy transportującej. Firma transportująca również winna posiadać wpis w zakresie transportu odpadów (kod 17 05 04) oraz w przypadku odpadów niebezpiecznych (17 05 03*) powinna posiadać uprawnienia ADR. Podmiot odbierający odpad, otrzymując kartę przekazania odpadu od firmy transportowej, weryfikuje informacje przedstawione w karcie, potwierdzając tym samym prawidłowość nadania kodu odpadu. Podmiot odbierający powinien posiadać wpis na przetwarzanie lub magazynowanie odpadów pod zadanym kodem.

Podmiot wykonujący prace, które są objęte wymogiem posiadania wpisu do BDO a realizującym prace nie posiadając wpisu do rejestru podlega karom grzywny.

Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczeń gruntu i wody

W REMEA oferujemy:
  • zagospodarowanie na miejscu odpadów gruntowych z budów i osadów po-sedymentacyjnych z zakładów przemysłowych,
  • wydobywanie zanieczyszczonych gruntów i osadów,
  • minimalizacja kubatury zanieczyszczonych gruntów i osadów,
  • oczyszczanie gruntów i osadów,
  • selekcja zanieczyszczeń,
  • monitoring i kontrola.

Technologie utylizacji odpadów i osadów

Poznaj skuteczne sposoby na pozbycie się odpadu

Gruty i masy ziemne jako odpad niebezpieczny

Odpady niebezpieczne

Magazynowanie i transport odpadów niebezpiecznych

Kto może magazynować, jak transportować?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Kto dokonuje utylizacji?