Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Utylizacja odpadów – konsekwencje błędnego zarządzania odpadami

Ustawa przewiduje szereg konsekwencji nie stosowania się do jej postanowień i łamania zasad prawidłowego gospodarowania odpadami (w tym jeśli utylizacja odpadów nie będzie przeprowadzona z zachowaniem odpowiednich zasad). Sankcje mogą być bardzo dotkliwe, w szczególności dla wykonawcy. I tak m.in w przypadku naruszenia obowiązków określonych w art. 32 ustawy (naruszenia hierarchii postępowania z odpadami, niewysegregowania odpadów nadających się do odzysku, naruszenia zakazu zbierania odpadów zielonych poza miejscem ich wytwarzania, czy też zakazu mieszania odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami bądź przedmiotami), istnieje możliwość wstrzymania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska działalności posiadacza odpadów, nawet na okres roku od dnia doręczenie decyzji o wstrzymaniu. Dopiero po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności, na wniosek zainteresowanego, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyraża, w drodze decyzji, zgodę̨ na podjęcie wstrzymanej działalności.

Nadto, stosownie do art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, w przypadku gdy nie nastąpi utylizacja odpadów z miejsca, które nie jest przeznaczone do ich składowania lub magazynowania, wójt, burmistrz, lub prezydent miasta w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje ich usunięcie. W przypadku nie wykonania dobrowolnie takiej decyzji przez posiadacza odpadów, może być ona przymusowo wykonana w drodze egzekucji administracyjnej przez organ egzekucyjny.

W dziale X ustawy o odpadach zostały opisane przepisy karne i administracyjne kary pieniężne. Ustawa wprost wskazuje co grozi za nie przestrzeganie jej przepisów. I tak przykładowo zgodnie z art. 171 ustawy „kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określonym w art. 16 podlega karze aresztu albo grzywny”. Niewłaściwe postępowanie z odpadami jest również karane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, w drodze decyzji - administracyjną karą pieniężną do wysokości 1 miliona zł lub nawet 2 milionów złotych w przypadku powtarzających się naruszeń. Mając na uwadze możliwe konsekwencje każdy kto ma do czynienia z odpadami, o których mowa w ustawie powinien postępować prawidłowo i przestrzegać jej postanowień.

Ewidencja odpadów

Posiadacz odpadów (na terenie budowy będzie taką osobą najczęściej wykonawca), ma obowiązek na bieżąco ewidencjonować odpady. Z art. 66 ustawy o odpadach wynika obowiązek prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. Taką ewidencję prowadzi się przy użyciu karty przekazania odpadów oraz karty ewidencji odpadów. Przepisy szczegółowo określają, co powinien zawierać w swojej treści dokument ewidencji odpadów. Powinny się w nim znaleźć następujące informacje: „imię i nazwisko lub nazwa posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby, masa oraz kod i nazwa rodzajów odpadów, miejsce przeznaczenia odpadów - w przypadku wytwórcy odpadów, sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu (…), miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, częstotliwość zbierania odpadów, sposób transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów” - art. 67 ust. 3 ustawy o odpadach. Z kolei karta przekazania odpadów powinna dodatkowo zawierać następujące informacje: „datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza odpadów, oraz datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza odpadów” - art. 67 ust. 3a - ww. ustawy.

Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczeń gruntu i wody

W REMEA oferujemy:
  • zagospodarowanie na miejscu odpadów gruntowych z budów i osadów po-sedymentacyjnych z zakładów przemysłowych,
  • wydobywanie zanieczyszczonych gruntów i osadów,
  • minimalizacja kubatury zanieczyszczonych gruntów i osadów,
  • oczyszczanie gruntów i osadów,
  • selekcja zanieczyszczeń,
  • monitoring i kontrola.

Odpowiedzialność za wytwarzanie odpadów?

Podmioty odpowiedzialne, jak postępować?

Gruty i masy ziemne jako odpad niebezpieczny

Odpady niebezpieczne

Magazynowanie i transport odpadów niebezpiecznych

Kto może magazynować, jak transportować?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Kto dokonuje utylizacji?