Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Kto jest odpowiedzialny za wytwarzanie odpadów

Definicja odpadu została objaśniona w ustawie o odpadach. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy przez pojęcie odpady - rozumie się każdy przedmiot lub substancję, których posiadacz wyzbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia jest obowiązany. Ustawodawca oprócz ogólnej definicji odpadu, wskazał także, co należy rozumieć pod takimi pojęciami jak: odpad niebezpieczny, odpad komunalny, odpad medyczny, odpad obojętny, odpady ulegające biodegradacji, odpady weterynaryjne, odpady zielone, odpady z wypadków. Tym samym wprowadził podział odpadów, na różne kategorie.

Ustawa nakłada szereg obowiązków zarówno na wytwórców odpadów, jak i ich posiadaczy. Istotną kwestią jest ustalenie, którego z uczestników procesu budowlanego prawodawca uznał za wytwórcę, a kogo za posiadacza odpadów.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, za wytwórcę odpadów uważa się każdego, kto prowadzoną przez siebie działalnością lub bytowaniem powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. W dalszej części artykułu 3 ust. 1 pkt 32 mowa jest o podmiocie, który świadczy usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, jest on także uważany za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia tych usług, chyba że umowa stanowi inaczej. Należy zatem uznać, że to wykonawca robót budowlanych jest wytwórcą odpadów, chyba że strony w umowie o roboty budowlane wskażą osobę inwestora jako ich wytwórcę.

Z kolei za posiadacza odpadów, ustawa uznaje ich wytwórcę lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą w posiadaniu odpadów. Domniemywa się także, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Co oznacza, że za posiadacza odpadów należy uznać także wykonawcę, który w świetle przytoczonego przepisu jest ich wytwórcą, chyba że w umowie o roboty budowlane strony wskazały, że wytwórcą jest inwestor. Bez takiego zapisu w umowie to na wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia wymogów, o których mowa w ustawie o odpadach. Dlatego też, w interesie inwestora jest nie wyrażenie zgody na odbiór terenu budowy do momentu „pozbycia się” przez wykonawcę robót budowlanych, w sposób zgodny z przepisami, wszystkich odpadów znajdujących się na terenie budowy.

Katalog odpadów

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, zawiera katalog odpadów. Zostały w nim wyszczególnione różnego rodzaju opady, które podzielono w zależności od źródła ich powstawania na 20 grup. Najczęściej podczas budowy różnego rodzaju obiektów powstają odpady, które kwalifikuje się do grupy odpadów z kategorii 17 rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów z dnia 9 grudnia 2014 r., do której należą odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Katalog odpadów, określający grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody, ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, jest zawarty w załączniku do rozporządzenia.

Hierarchia postępowania z odpadami

Każdy inwestor powinien wiedzieć o tym, że grunt, który opuszcza teren budowy staje się odpadem oraz, że wydobyty grunt zanieczyszczony nawet jeśli nie opuszcza danego terenu, również stanowi odpad. Z kolei, podmiot podejmujący działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, ma obowiązek takie działania projektować, planować i prowadzić zgodnie
z wymogami ustawy o odpadach. Powinien tego dokonać przy użyciu takich sposobów i metod, aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, przy wytwarzaniu substancji, produktów, materiałów, podczas i po zakończeniu ich użycia. Nadto, winien on zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk. Jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, to należy w pierwszej kolejności poddać je odzyskowi. Gdy zaś, z przyczyn technologicznych wspomniany odzysk nie jest możliwy lub jest nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych bądź ekonomicznych, takie odpady trzeba unieszkodliwić w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. Należy pamiętać o tym, że unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Istotne jest to, że gospodarka odpadami nie może: „powodować zagrożenie dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; powodować uciążliwości przez hałas lub zapach; jak również wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym”- art. 16 ustawy o odpadach. Podmiot wytwarzający odpady powinien właściwie z nimi postępować. W art. 17 ustawy o odpadach ustawodawca wprowadził następującą hierarchię postępowania z odpadami. Przedstawia się ona następująco:

1. zapobieganie powstawaniu odpadów,
2. przygotowanie do ponownego użycia,
3. recycling,
4. inne procesy odzysku,
5. unieszkodliwienie.

W REMEA oferujemy:
  • zagospodarowanie na miejscu odpadów gruntowych z budów i osadów po-sedymentacyjnych z zakładów przemysłowych,
  • wydobywanie zanieczyszczonych gruntów i osadów,
  • minimalizacja kubatury zanieczyszczonych gruntów i osadów,
  • oczyszczanie gruntów i osadów,
  • selekcja zanieczyszczeń,
  • monitoring i kontrola.
Oblicz ile to kosztuje!

Wycena badania zanieczyszczeń gruntu i wody

Z powyższego wprost wynika, że w pierwszej kolejności posiadacz odpadów powinien zapobiegać ich powstawaniu. Jeśli jednak nie dało się tego zrobić, to winno się poddać je odzyskowi. Odzysk to przede wszystkim wszelkie działania, które nie stwarzają zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska naturalnego, polegające na ponownym wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, bądź prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, wytworzeniu z nich materiałów lub energii i ich wtórnego wykorzystania. Z kolei recycling polega na daniu odpadom tzw. „drugiego życia” to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty. Dopiero, gdy te metody nie są możliwe do zastosowania z przyczyn technologicznych, ekonomicznych bądź ekologicznych powinno się zastosować inne procesy odzysku. Gdy żadne z tych działań jest niemożliwe do wykonania, to odpady należy unieszkodliwić. W ustawie o odpadach znajdują się definicje odzysku, przetwarzania oraz recyclingu odpadów. Istotne jest również miejsce, w którym powinno nastąpić przetwarzanie odpadów. Należy tego dokonać przede wszystkim tam, gdzie one powstają (ustawowa zasada bliskości), a gdy nie jest to możliwe, to należy je przetransportować do najbliżej położonych miejsc, w których będzie możliwe ich przetworzenie.

Gruty i masy ziemne jako odpad niebezpieczny

Odpady niebezpieczne

Konsekwencje błędnego zarządzania odpadami

Jak ewidencjonować odpady, co nakazuje ustawodawca?

Magazynowanie i transport odpadów niebezpiecznych

Kto może magazynować, jak transportować?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Kto dokonuje utylizacji?