Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Magazynowanie i transport odpadów

Transport odpadów

Należy zwrócić uwagę, także na to, jak powinien odbywać się wywóz ziemi z budowy. Musi on być zgodny z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.
W szczególności wywóz ziemi powinien obywać się w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą̨ powodować́ odpady. Z kolei „transport odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169 i 650) odbywa się̨ z zachowaniem przepisów o transporcie towarów niebezpiecznych” - art. 24 ust. 2 ustawy o odpadach. Ten kto zleca usługę̨ wywozu ziemi powinien wskazać́ transportującemu odpady, wykonującemu usługę̨ transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz podmiot, do którego należy dostarczyć́ odpady, tj. posiadacza odpadów, któremu mają one zostać przekazane. Transportowanie odpadów niebezpiecznych powinno odbywać się odpowiednio przygotowanymi i oznakowanymi do tego samochodami.

Magazynowanie odpadów

Kolejną kwestią, którą należy poruszyć, jest magazynowanie odpadów. Trzeba pamiętać o tym, że odpady po ich wytworzeniu, należy odpowiednio zagospodarować. Możliwe jest jednak ich magazynowanie, w tym wstępne magazynowanie przez ich wytwórcę, co zostało opisane w rozdziale 7 ustawy o odpadach. Proces magazynowania powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz posiada tytuł prawny. Odpady mogą̨ być́ magazynowane, jeżeli konieczność́ magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż̇ przez jeden rok. Magazynowane mogą być tylko te odpady, które nie są przeznaczone do składowania. Odpady przeznaczone do składowania mogą̨ być́ magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż̇ przez rok. Maksymalny okres magazynowania wynosi trzy lata. Okres trzech lat dotyczy niezanieczyszczonej gleby lub ziemi, wydobytej w trakcie robót budowlanych, stanowiących odpady przeznaczone do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych. Należy pamiętać o tym, że wskazane wyżej okresy magazynowania odpadów są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów. W dniu 22 lutego 2019 roku weszły w życie nowe przepisy w przedmiocie magazynowania odpadów wprowadzające dodatkowe obostrzenia związane z magazynowaniem odpadów takie jak obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów.

Inwestor i wykonawca mogą swoje obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem innych podmiotów. Zgodnie z regulacją ustawową mogą oni zlecić realizację gospodarowania odpadów jedynie podmiotom spełniającym wymogi określone w ustawie o odpadach tj. przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia lub odpowiedni wpis do rejestru BDO. Istotna z punktu widzenia inwestora i wykonawcy jest kwestia, kto wówczas ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami. Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów tj. podmiotowi, który ustawowo posiada odpowiednie zezwolenie na zbieranie, przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru BDO, to wówczas na niego przechodzi odpowiedzialność́ za gospodarowanie odpadami, z chwilą ich przekazania. W przypadku braku wymaganych prawem zezwoleń lub wpisów do rejestru odpowiedzialność za odpady pozostaje przy podmiocie przekazującym pomimo, że nie dysponuje już on przekazanymi odpadami.Podmiot prowadzący prace budowlane powinien zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem, które zajmuje się przetwarzaniem odpadów na podstawie odpowiedniego zezwolenia, żeby otrzymać odpowiednie zasobniki, aby mieć gdzie gromadzić tworzące się na budowie odpady. Niedopuszczalne jest palenie odpadów bez zezwolenia. Dotyczy to nie tylko opakowań, pozostałych części materiałowych czy niepotrzebnych fragmentów desek, okien. Takie odpady muszą być w odpowiedni sposób, zgodny z prawem, magazynowane, transportowane, a w dalszej kolejności powierzone firmie posiadającej odpowiednie zezwolenia, która specjalizuje się w gospodarowaniu odpadami. Naruszenie powyższych zasad zagrożone jest sankcjami, o których mowa w ustawie o odpadach oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Gruty i masy ziemne jako odpad niebezpieczny

Odpady niebezpieczne

Odpowiedzialność za wytwarzanie odpadów?

Podmioty odpowiedzialne, jak postępować?

Konsekwencje błędnego zarządzania odpadami

Jak ewidencjonować odpady?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Kto dokonuje utylizacji?