Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Utylizacja odpadu - od czego zacząć?

Odpad gruntowy powstaje w wyniku wydobywania (wytwarzania) materiału glebowego, często zanieczyszczonego substancjami niebezpiecznymi (najczęściej substancjami ropopochodnymi i metalami ciężkimi). Utylizacja odpadów to odbiór odpadów, wywóz gruntu zanieczyszczonego (ex situ) oraz poddanie go procesom odzysku przez uprawnionego odbiorcę odpadów, posiadającego pozwolenie do przetwarzania odpadów, w tym odzysku, oczyszczania lub utylizacji.

W celu określenia sposobu utylizacji odpadu, należy wykonać badania geologiczne oraz badania zanieczyszczenia gruntu i wody. Na podstawie otrzymanych wyników badania środowiska gruntowo-wodnego, zgodnie z ustawą o odpadach, rozporządzeniem CLP oraz dyrektywą parlamentu europejskiego w sprawie odpadów należy określić sześciocyfrowy kod odpadu. Kod odpadu oraz rodzaj materiału gruntowego stanowią podstawę do określenia procesów zagospodarowania i utylizacji odpadu. Wywóz odpadów budowlanych oraz wywóz gruzu, które stanowią codzienność branży budowlanej, również podlegają zapisom dyrektyw europejskich oraz prawu polskiemu. Materiały te, jeśli nie są wbudowane w obrębie budowy, stanowią odpad, który należy poddać procesom odzysku lub utylizacji, zgodnie z obowiązującym prawem.

Odbiór odpadów, w tym odbiór odpadów niebezpiecznych, powinien być prowadzony przez uprawnionego odbiorcę a transport powinien spełniać wymagania prawne w zakresie transportu odpadów. Każdy podmiot biorący udział w gospodarowaniu odpadami (wytwarzanie, transport, odbiór i utylizacja) zobligowany jest do rejestracji w BDO (Baza Danych Odpadowych).

Poprzez procesy zagospodarowania i utylizacji, rozumie się również procesy odzysku i/lub unieszkodliwienia odpadu, jego oczyszczanie (remediacja) lub w określonych przypadkach – utratę statusu odpadu. Proces odzysku lub unieszkodliwiania określany jest zgodnie z ustawą o odpadach a nadawany jest przez odpowiednie jednostki administracyjne dla podmiotu odpowiedzialnego za odbiór odpadów niebezpiecznych. Metody remediacji zależą od rodzaju substancji zanieczyszczających grunt, które bezpośrednio wpływają na koszty remediacji oraz czas trwania oczyszczania.

Podsumowując, utylizacja odpadów określana jest w oparciu o badania zanieczyszczenia gruntu i wody, analizę wyników w oparciu o ustawę o odpadach, rozporządzenie CLP oraz dyrektywy europejskie. Ustalony kod odpadu pozwala w określeniu sposobu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu. Powyższa analiza stanowi treść opinii klasyfikującej kod odpadu oraz sposobu postępowania z odpadem, która nie jest prawnie wiążąca jednak wykonana zgodnie z prawem stanowi pomoc dla przedsiębiorców i inwestorów rozpoczynających realizacje związane z wydobywaniem, gospodarowaniem oraz utylizacją odpadu gruntowego.

Odpowiedzialność za wytwarzanie odpadów?

Podmioty odpowiedzialne, jak postępować?

Technologie utylizacji odpadów i osadów

Poznaj skuteczne sposoby na pozbycie się odpadu

Konsekwencje błędnego zarządzania odpadami

Jak ewidencjonować odpady, co nakazuje ustawodawca?

Magazynowanie i transport odpadów niebezpiecznych

Kto może magazynować, jak transportować?