Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Technologie

REMEA przykłada szczególną wagę do troski o środowisko naturalne. Udoskonalamy nasze technologie, aby remediacje ziemi pod budowę (w tym oczyszczanie wody), rekultywacja i oczyszczanie gleby, poprawa warunków przyrodniczych służyły zwiększaniu bezpieczeństwa przyszłych pokoleń.

W zależności od stwierdzonych zanieczyszczeń występujących na danym terenie, dobierana jest odpowiednia metoda remediacji, uwzględniając możliwości techniczne oraz ekonomiczne wykonania prac.

Główne źródła i rodzaje zanieczyszczeń na terenach budowy to:
  • metale ciężkie,
  • ropa naftowa i produkty jej rafinacji (paliwa, oleje, smary, rozpuszczalniki),
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA,
  • węglowodory chlorowane,
  • fenole – pochodne benzenu,
  • pestycydy.

NASZE TECHNOLOGIE

Remediacje wody i gruntu - w zależności od miejsca, oczyszczanie gruntu i wody prowadzi się metodą:

In-situ

Oczyszczanie gruntu tą metodą stosuje się bezpośrednio na miejscu występowania zanieczyszczenia. Rekultywacja ziemi bądź oczyszczanie wody następuje więc bez konieczności ich wydobywania.

On-site

Remediacja gleby i wody tą metodą także następuje na terenie wystąpienia skażenia, jednak zanieczyszczony grunt, bądź woda musi zostać wydobyta na powierzchnię. Następnie oczyszczony grunt/woda wraca na miejsce.

Ex-situ

Remediacje terenów budowlanych w tym przypadku polegają na tym, że urobek przed rekultywacją jest wydobywany i transportowany poza teren występowania zanieczyszczenia wody lub gleby.

Remediacja terenów poprzemysłowych

Rewitalizacja dawnych terenów przemysłowych stanowi poważne wyzwanie...

Remediacja wód gruntowych

Na dawnych terenach przemysłowych często występuje problem migracji zanieczyszczeń w wodach gruntowych...

Wydobywanie głębokich zanieczyszczeń

Podczas prowadzenia kompleksowych prac remediacyjnych gwarantujemy bezpieczeństwo...

Remediacja zbiorników przemysłowych

Przemysłowe zbiorniki wodne zajmują dużą powierzchnię i z biegiem czasu ulegają procesom degradacji...