Kalkulator badań gruntu
Badanie gruntu -
ile to kosztuje?

Technologie remediacji

Zapoznaj się z naszymi technologiami!

Polega na oczyszczaniu środowiska gruntowo-wodnego wykorzystując mikroorganizmy podawane w postaci biopreparatu (roztwór stężony) lub gotowego do podania bioroztworu (rozwodniony w odpowiedniej proporcji biopreparat). Do rozkładu substancji organicznych, mikroorganizmy wykorzystują procesy sorpcji oraz rozkładu zanieczyszczeń do związków prostych. Proces jest czasochłonny i wymaga stałego monitoringu, w tym badań mikroorganizmów oraz poziomu spadku stężeń w czasie. Ilość oraz rodzaj stosowanego biopreparatu powinien być każdorazowo konsultowany z specjalistą ds. remediacji oraz powinien posiadać atest PZH gwarantujący bezpieczeństwo stosowania i wprowadzania do środowiska szczepów bakterii.
Metoda może być wykorzystana in situ oraz on site. Metoda in situ polega na zatłaczaniu bioroztworu do nieprzemieszczonych mas gruntu i polecana jest do zanieczyszczeń występujących w płytkich warstwach gruntu lub w niewielkich miąższościach w głębszych warstwach gruntu. Metoda on site wymaga pozwolenia na przetwarzanie, ponieważ zanieczyszczone masy gruntu zostają wykopane a następnie ułożone są na pryzmie bioremediacyjnej z odpowiednio wykonanym drenażem, systemem nawodnienia oraz napowietrzenia a następnie okresowo zlewane biopreparatem. W celu stymulacji i przyspieszenia procesu rozkładu, grunt można odpowiednio przygotować wykorzystując substancje natleniające, surfaktanty oraz nawozy (N:K:P), tak aby stworzyć korzystne warunki bytowania mikroorganizmów. Oczyszczony grunt może zostać ponownie wykorzystany w celach budowlanych.
Jest to metoda ekstrakcyjna i polega na wypompowywaniu zanieczyszczonej wody gruntowej, oczyszczaniu jej w instalacji naziemnej oraz zatłoczeniu oczyszczonej wody ponownie do środowiska gruntowo-wodnego. W zależności od rodzaju zanieczyszczenia woda wykorzystuje się filtry z węglem aktywnym, separatory, ozon oraz dodatki biopreparatów w celu uzyskania wymaganej klasy jakości wody, przed jej ponownym wprowadzeniem do środowiska gruntowo-wodnego.
Polega na remediacji powietrza zawierającego szkodliwe związki lotne. Technologia jest realizowana poprzez montaż systemu do odsysania zanieczyszczonego powietrza gruntowego, przepompowania go na filtry z węgla aktywnego oraz wypuszczenie czystego powietrza do atmosfery. Substancją sorbującą zanieczyszczenia lotne jest najczęściej węgiel aktywny, który po zakończeniu prac zostaje zutylizowany i/lub odzyskany przez dostawcę filtra. Metoda jest często wykorzystywana do przygotowania podłoża gruntowego w sytuacji planowania głębokich robót ziemnych, zwłaszcza z udziałem ludzi, tak aby zmniejszyć narażenie na działanie substancji niebezpiecznych.
Technologia remediacji polegająca na sczerpywaniu substancji ropopochodnych z powierzchni wody w wykopach (szurfach) przy wykorzystaniu powierzchniowych oczyszczaczy wody, czyli tzw. skimmerów. Najczęściej stosuje się skimmery zautomatyzowane, które umożliwiają selektywne sczerpywanie wolnego produktu.
Metoda remediacji zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym polegająca na wykorzystaniu utleniaczy w celu rozpuszczenia oraz redukcji niebezpiecznych związków.
Jest to metoda wgłębnego mieszania i stabilizowania zanieczyszczeń in situ znajdujących się w podłożu gruntowym lub jako bariera pionowa na drodze przepływu substancji oraz jako forma izolacji zanieczyszczenia. Do realizacji wykorzystywane są palownice z mieszadłem obrotowym o średnicy od 600 do 2000 mm. Do stabilizacji zanieczyszczeń wykorzystywane są mieszanki cementowe, często z dodatkami mineralnymi typu pył krzemionkowy lub węgiel aktywny, w celu zmniejszenia wymywalności zanieczyszczeń oraz zwiększenia wytrzymałości powstałego cementogruntu, zwłaszcza w sytuacji kontynuowania prac budowlanych na danym terenie. Dodatkowo stolidyfikacja gruntu może również polegać na wgłębnym mieszania gruntu o ograniczonym zasięgu i dedykowana jest gruntom niespoistym o niskim zagęszczeniu, wilgotnym. Technika wykonania zakłada wykorzystanie koparki z zamontowanym mieszadłem zębatym, pozwalającym "mieszać" grunt z dodatkiem cementu lub zaczynu cementowego. Stabilizacja pozwala całościowo zastabilizować zanieczyszczony grunt w miejscu jego występowania. Metoda nie jest efektywna do wykonywania przesłon pionowych (izolacji pionowej/poziomej).
Polega na wydobyciu zanieczyszczonego gruntu i intensywnego mieszania go z wykorzystaniem ekstrahentów, w celu wymycia zanieczyszczeń z powierzchni ziaren gruntowych. Powstałe popłuczyny są poddawane dalszej obróbce w dodatkowym procesie technologicznym, gdzie zostają oczyszczone. W celu zwiększenia efektywności procesu, płukanie gruntu można wykonywać pod zwiększonym ciśnieniem. Proces soil washing można również stosować in-situ poprzez zatłaczanie gotowych preparatów do otworów iniekcyjnych.
Polega na wykorzystaniu roślin do oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego w wyniku akumulacji zanieczyszczeń nieorganicznych przez system korzeniowy roślin niskopiennych, drzew i krzewów. Jest technologią czasochłonną, jednak korzystną ekonomicznie oraz biologicznie, wzbogacając naturalne procesu rozkładu i samooczyszczania środowiska. Wśród technologii fitoremediacji, wyróżniamy:

• Fitoekstrakcję – polegającą na pobieraniu i akumulowaniu zanieczyszczeń w tkankach roślin. Jest techniką najczęściej wykorzystywaną na glebach zanieczyszczonych substancjami nieorganicznymi (np. metale ciężkie). Wzrost pobierania jonów metali można zwiększyć poprzez dodatek organicznych związków chelatujących w miejscach występowania zanieczyszczeń i nasadzeń roślin przeznaczonych do remediacji gruntu.

• Fitostabilizację – polegającą na absorpcji zanieczyszczeń w strefie korzeniowej roślin, unieruchamiając zanieczyszczenie i uniemożliwiając jego dalszą migrację w strefie gruntowej.

• Fitodegradację – polegającą na pobraniu przez roślinę zanieczyszczenia z gruntu a następnie jego transformację za pomocą kompleksów enzymatycznych, w procesie metabolicznym. Jest stosowana głównie do zanieczyszczeń organicznych, które są całkowicie rozkładane na związki proste – dwutlenek węgla i wodę.

• Fitoewaporację – polegającą na pobieraniu zanieczyszczeń, ich transpiracji i odparowania w zmodyfikowanej formie. Jest wykorzystywana głównie w środowisku o wysokiej wilgotności lub środowisku wodnym. Jest szczególnie stosowana do zanieczyszczeń organicznych (substancji ropopochodnych).

UWAGA! W określonych sytuacjach, uwzględniając plany miejscowego zagospodarowania oraz dalsze wykorzystanie terenu, rośliny wykorzystane do procesów fitoremediacji powinny podlegać procesowi utylizacji. Zbiór roślin, transport oraz utylizacja powinny być przeprowadzone przez uprawnionego odbiorcę odpadów.
Polega na fizycznej izolacji zanieczyszczenia w gruncie, w celu ograniczenia poziomej migracji zanieczyszczenia poza miejsce jego występowania. Jest to metoda pozwalająca na szybkie ograniczenie migracji zanieczyszczenia oraz podjęcie dalszych kroków remediacyjnych w celu oczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.
Metoda hamowania migracji zanieczyszczeń występujących w środowisku gruntowo-wodnym (jako plama płynnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń przenoszonych przez wodę gruntową) z jednoczesnym ich oczyszczaniem na materiale reaktywnym, wbudowanym w barierę. Najczęściej stosowanym materiałem reaktywnym jest węgiel aktywny oraz żelazo zerowartościowe. Bariera może być wykonana również z separatorów oraz filtrów piaskowych, dopasowując filtry do rodzaju i stężeń zanieczyszczeń tak, aby koszt wykonania remediacji został maksymalnie zoptymalizowany.
W wyniku sedymentacji oraz erozji, na dnie rzek, jezior, stawów i zbiorników zaporowych powstają osady denne. Powstają również w wyniku spływów powierzchniowych z terenów przyleglych zbiornikom wodnym – w tym z terenów rolniczych (substancje organiczne, pestycydy), miejskich i przemysłowych (metale ciężkie, ropopochodne, WWA, PCB). Jakość osadów decyduje jednocześnie o jakości wód będących integralną częścią środowiska. Obecność wysokich stężeń substancji niebezpiecznych wpływa negatywnie na stan środowiska, bioróżnorodność oraz bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu zbiorników wodnych.
W celu zapewnienia czystego środowiska wodnego, należy wykonać badania osadu dennego oraz wody, ustalić możliwe źródła zanieczyszczenia a następnie zaprojektować działania remediacyjne i/lub naprawcze. Wśród tych działań można wymienić izolację lub remediację źródła zanieczyszczenia, odwadnianie i oczyszczanie osadu, oczyszczanie wody oraz zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku działań remediacyjnych.
Refulery w pracach czerpalnych stanowią głównie urządzenia do hydraulicznego odprowadzania urobku (refulatu) z prac pogłębiarskich. Urobek wydobyty przez pogłębiarki ssąco-refulujące oraz pogłębiarki ssące nasiębierne (czasami wieloczerpakowe) jest refulowany bezpośrednio poprzez urządzenia przesyłowe pogłębiarki. Natomiast w sytuacji braku tego typu wyposażenia refulacja odbywa się przy użyciu refulera. W projektach czerpalnych można wyróżnić szereg warunków, które wpływają na dobór odpowiednich metod pogłębiania w danym rejonie. Lokalizacja oraz wymiary obszaru wykopu, zadana głębokość, dostępność sprzętu, efektywność odspajania, charakterystyka gleby, forma składowania i odległość transportowanego urobku, a także natężenie ruchu statkowego plasują się wśród najważniejszych parametrów wpływających na realizację prac czerpalnych. Do wyżej wymienionych czynników można dołączyć dużo więcej aspektów wynikających ze specyfiki danego obszaru. Zatem odpowiedni wybór technologii pracy musi być przeanalizowany pod kątem bardzo wielu elementów. Wydobyty zanieczyszczony urobek następnie należy poddać procesowi odsączania na prasach filtracyjnych, geotubach bądź wirówkach. Odsączony osad należy oczyścić lub w odpowiedni sposób przetransportować do utylizacji.
Poprzez zastosowanie geotube czy pras filtracyjnych zmniejszamy ilość gruntu zanieczyszczonego przeznaczonego do utylizacji. Następnie odsączoną wodę należy poddać procesowi oczyszczania np. na filtrach wypełnionych węglem aktywnym bądź przetransportować do utylizacji. Należy pamiętać, że utylizacja odpadów płynnych jest kosztowna, transport jest trudny i może generować dodatkowe zanieczyszczenie.
Zastosowanie geotube powoduje usunięcie wody z płynnych odpadów, tym samym zmniejsza się ich objętość. Służą one do odwadniania zawiesin przemysłowych, osadów kopalnianych i wszelkich innych zawiesin. Są wykonane ze specjalnie zaprojektowanych kompozytów geotekstylnych. Proces odwodnienia za pomocą geotube polega na wpompowaniu zawiesiny do tuby lub worka, w którym zatrzymywane są cząstki stałe z zawiesiny a odsączony płyn przesącza się przez tkaninę. Odsączoną w ten sposób substancję stałą można pozostawić do wyschnięcia, a następnie unieszkodliwić w kontrolowany i oszczędny sposób.
Filtracja w prasach filtracyjnych jest najbardziej rozpowszechnioną metodą w traktowaniu osadów powstających podczas oczyszczania wody/ścieków. Proces filtracji może zachodzić na zasadzie odwadniania przez piaskowy podkład albo mechanicznie w warunkach próżniowych średniego lub wysokiego ciśnienia, co wymaga bardziej wyspecjalizowanego sprzętu. Prasy filtracyjne działają poprzez aplikowanie wysokiego ciśnienia do osadu traktowanego. Ciśnienie dobiera się odpowiednio do rodzaju osadu, który ma być poddany sprasowaniu. Najczęściej w prasach filtracyjnych stosuje się ciśnienie od 5 do 15 bar a czasami nawet wyższe.
Woda gruntowa jest medium płynnym, które przemieszcza się w zlewni hydrogeologicznej do miejsca ujścia czyli rzeki, jeziora, itp. W przypadku wystąpienia zanieczyszczenia, które przedostanie się do wód podziemnych bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, że część ładunku zanieczyszczenia przemieszcza się razem z płynąca wodą gruntową. Zjawisko migracji chmury zanieczyszczeń w ośrodku gruntowo-wodnym jest zjawiskiem złożonym, które wymaga uwzględnienia kilku procesów działających jednocześnie tj. adwekcji, dyfuzji, dyspersji, sorpcji i degradacji. Intensywność danego procesu w migracji zanieczyszczenia uzależniona będzie od warunków hydrogeologicznych oraz rodzaju samego zanieczyszczenia. To powoduje, że w przypadku występowania zanieczyszczenia w wodzie gruntowej napotykamy również przez chociażby procesy sorpcyjne zanieczyszczony grunt w strefie saturacji. Z tego względu podejście do remediacji wody gruntowej powinno być rozpatrywane w szerszym kontekście niż sama woda lub sam grunt.

Co to jest remediacja?

Poznaj prawną stronę oczyszczania gruntu i wody

Odpady budowlane i ich utylizacja

Technologie utylizacji i aspekty prawne

Badania gruntu i wody

Oblicz ile to kosztuje!

Nasza oferta

Sprawdź zakres naszych możliwości